Witaj w Testasy. Świadczymy rozwiązania Covid-19 online!

REGULAMIN PLATFORMY TESTASY.PL

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych na Platformie na rzecz Klientów.

2. Każdy Klient, najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Usługodawcą umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

3. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają, o ile nie wskazano inaczej, jak niżej:

a. Lekarze – podmioty wykonujące czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, osoby posiadające wiedzę i uprawnienia do leczenia. Osoby podejmujące zawód z zakresu zawodów medycznych (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagnostycy laboratoryjni, ratownicy medyczni).
b. Asystent Medyczny – przeszkoleni przez Lekarzy studenci kierunków medycznych przeprowadzający nadzór i służący instruktażem podczas procesu pobrania wymazu
c. Platforma „testasy.pl” prowadzona przez Testasy w domenie testasy.pl, służąca Klientom do zakupu Usług.
d. Usługa – usługa medyczna (służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Klientów), na którą składają się:

I. Konsultacja lekarska (nadzór nad przeprowadzeniem pobrania wymazu i stwierdzenie wyniku)
II. Wykonanie badań laboratoryjnych lub obrazowych zleconych przez Lekarzy (podwykonywane dla Usługodawcy przez wybrane medyczne laboratorium diagnostyczne).

e. Klienci – osoby fizyczne, które korzystają z usług świadczonych na Platformie.
f. Regulamin – niniejszy dokument;
g. Usługodawca – Testasy sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 6/12, 00- 503 Warszawa, NIP: 7011031982, REGON: 388902390, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000892573 e-mail biuro@gobix.ch,

§ 2. Podstawowe informacje, warunki świadczenia usług

1. Celem Platformy jest ułatwienie zakupu i świadczenia Usługi.

2. Portal umożliwia Lekarzom, działającym w imieniu Usługodawcy, realizację Usługi w zakresie konsultacji lekarskiej i wystawienia Skierowania na badania, a Klientowi opłacenie Usługi, umożliwiające przystąpienie do wykonywania dalszej części Usługi.

3. Usługodawca świadczy usługi dotyczące opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, na rzecz Klienta w ramach współpracy z Lekarzem – samodzielnie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów leczniczych.

4. Podmioty lecznicze na zlecenie otrzymane od Usługodawcy, przeprowadzają badania (m.in. badania laboratoryjne, badania mikrobiologiczne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny) z zakresu usług dotyczących opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, na rzecz Klienta.

5. Wyniki badań udostępniane będą za pośrednictwem Portalu, celem umożliwienia szybkiego dostępu do nich dla Lekarza.

6. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone ze wskazaniem kosztów, jakie Klient ponosi.

7. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i jest każdorazowo wskazany na Platformie.

8. Usługodawca wystawiał będzie na rzecz Klientów dokumenty potwierdzające sprzedaż usługi badania.

9. Zamawiając usługę, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem wraz załącznikami, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

10. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www.

11. Udając się do podmiotu leczniczego na wykonanie badań Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 3. Dostęp Klientów do Usług

1. Klienci uzyskują dostęp do Usługi za pośrednictwem Platformy.

2. Celem rejestracji, Klient zobowiązany jest do:

a. podania:
I. imienia i nazwiska,
II. daty urodzenia;
III. numeru PESEL lub numeru paszportu – dokumentu z którym będzie podróżował
IV. adresu email;
V. adresu zamieszkania;
VI. numeru telefonu
b. zaakceptowania:
I. treści Regulaminu wraz z załącznikami;
II. warunków przetwarzania danych osobowych w celu podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem Umowy na odległość na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO, oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy w związku z przepisami podatkowymi art. 6 pkt. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z charakterem Usługi w celu zachowania zdrowia i zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, a także w przypadkach szczególnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Usługodawcy w przypadku przechowywania danych dotyczących reklamacji i roszczeń.
c. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celu zamówienia Usługi.

3. Klientowi zgodnie z art. 3 pkt. 7) ustawy o prawach konsumenta nie przysługują prawa opisane w tej ustawie.

4. Klienci uzyskują dostęp do wyników badań po realizacji Usługi i dostarczeniu wyników badań przez laboratoria badawcze.

5. Klient ponowi wyłączną odpowiedzialność za poprawność danych wprowadzonych § 3 pkt 2. a)

§ 4. Zawarcie umowy i warunki płatności

1. Zawarcie przez Klientów umowy z Usługodawcą, celem korzystania z Platformy następuje z chwilą złożenia przez Klienta na Platformie zamówienia na Usługę, po wcześniejszej akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami.

2. Z chwilą zaakceptowania zamówienia, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty odpowiadającej wartości Usługi znajdującej się na Platformie.

3. Skuteczne opłacenie zamówienia umożliwia wysłanie zestawu do pobrania próbek w domu.

§ 5. Uprawnienia wynikające z rękojmi

1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom usług bez wad (rękojmia). W przypadku ich wadliwości Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie cywilnym w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). innych obowiązujących przepisach prawa.

2. Reklamacje składa się na adres Usługodawcy za pomocą:

a. poczty elektronicznej na adres reklamacje@gobix.ch,

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. Usługodawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane usługi (zakończonej w momencie wystawienia certyfikatu) jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji i spełniania roszczeń z tytułu rękojmi za usługi świadczone w ramach realizacji badań w laboratorium badawczym lub podmiotach leczniczych wykonujących diagnostykę obrazową na zasadach wskazanych powyżej.

§ 6. Wyniki badań (dokumentacja medyczna)

1. Klient ma pełny i stały dostęp do całości swojej dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym w którym udzielono klientowi świadczenia medycznego.
2. Dostęp do dokumentacji medycznej w powyższym trybie jest wolny od opłat. Pozostałe tryby dostępu do dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy o prawach klienta i Rzeczniku Praw Klienta.
3. Wydawanie odpisów dokumentacji medycznej w formie papierowej lub na nośnikach danych jest odpłatne w wysokości maksymalnej, dopuszczonej przez przepisy ustawy o prawach klienta i Rzeczniku Praw Klienta i realizowane bezpośrednio w podmiotach leczniczych, w których klient uzyskał świadczenie medyczne.
4. Usługodawca nie uzyskuje dostępu do dokumentacji medycznej Klienta, wyniki badań trafiają bezpośrednio do Lekarzy, którzy zlecili wykonanie badań.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Platformy. Jest ona również udostępniana w trakcie procedury dokonywania zamówienia.

2. Załączniki do Regulaminu, są jego częścią i stanowią wraz z nim integralną całość tj.
a. Polityka prywatności;

3. Klientom zakazane jest dostarczanie poprzez Platformę treści o charakterze bezprawnym.

4. Do usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez Platformę nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

REGULAMIN SERWISU APLIKACJI MOBILNEJ
§1
DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna pod nazwą „Testifix”, za pośrednictwem której Użytkownik może zawrzeć umowę o wykonanie Badania Laboratoryjnego (dalej: Umowa). Badania laboratoryjne są wykonywane przez Spółkę Współpracującą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.
2) Usługodawca – spółka GobiX gmbH z siedzibą przy Leihgasse 12a, 6340 Baar, Szwajcaria, wpisana do rejestru przedsiębiorców o numerze CHE-262.434.124
3) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć Umowę lub zawierająca Umowę za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
4) Konto – zakładka w Aplikacji, w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.
5) Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM.
6) Spółka Współpracująca – oznacza ALAB Laboratoria sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa (KRS: 0000040890)
7) Badania Laboratoryjne / Badania – grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne albo grupy badań laboratoryjnych/badania laboratoryjne wskazane w Aplikacji, przy czym stanowią one usługę służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonaną w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Badania Laboratoryjne przeprowadza Spółka Współpracująca

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:
a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Badań), oraz sposobu korzystania z Aplikacji.
Użytkownik nie powinien podejmować ważnych decyzji medycznych bazując wyłącznie na informacjach uzyskanych w Aplikacji. Użytkownik powinien zawsze skonsultować się wcześniej z lekarzem specjalistą.

§3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1) Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
2) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
3) Pobranie Aplikacji, jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
4) W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Huawei AppGallery. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Huawei AppGallery.
5) Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
6) Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
7) Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”, kończącego proces rejestracji Konta.
8) Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
9) Spółka GobiX gmbH podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Aplikacji. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji, Użytkownik powinien zgłosić to na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. Spółka GobiX gmbH niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Aplikacji.
10) Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
c) korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
g) niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.

§4
UMOWA

1) Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji ma możliwość zawarcia drogą elektroniczną umowy tj. wykonania Badania. Badanie przeprowadzane jest przez Spółkę Współpracującą lub Lekarza Współpracującego.
2) Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Spółkę Współpracującą swoich wyników Badania Laboratoryjnego dla Usługodawcy. Usługodawca następnie za pośrednictwem Aplikacji przekazuje wyniki Użytkownikowi.
3) Spółka GobiX gmbH może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Aplikacji, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Aplikacji,
c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami.

§5
Zawarcie Umowy

1) Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zawierać Umowę w następujący sposób:
a) Użytkownik wybiera cel i datę swojej podróży w Aplikacji;
b) Użytkownik otrzymuje informację jaki rodzaj testu musi wykonać dla wybranej destynacji oraz informację o cenie wskazanego Badania Laboratoryjnego.
c) Następnie Użytkownik chcąc zawrzeć umowę za pośrednictwem Aplikacji podaje następujące dane adresowe:
i) Imię i nazwisko;
ii) Adres e-mail;
iii) Numer telefonu;
iv) Adres do przesyłki w celu realizacji badań laboratoryjnych drogą wysyłkową;
d) Następnie podaje następujące dane osobowe:
i) email;
ii) numer dokumentu tożsamości;
iii) obywatelstwo;
iv) data urodzenia;
v) numer telefonu;
vi) podaje indywidualne hasło do swojego konta;
2) Użytkownik po podaniu danych i wybraniu „Dalej” przechodzi do zakładki „Podsumowanie zamówienia”, gdzie może zweryfikować zgodność podanych danych adresowych i osobowych oraz jeszcze raz informowany jest o cenie usługi. Użytkownik wybierając „Dalej” i przechodząc do zakładki „Dane karty” akceptuje postanowienia regulaminu.
3) W zakładce „Dane karty” , Użytkownik podaje numer swojej karty kredytowej, bądź debetowej, datę ważności oraz kod bezpieczeństwa. Po wybraniu przycisku „Dalej” w Aplikacji, Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, bądź systemu Stripe (do wyboru), zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie Przelewy24 lub stronie Stripe, uiszczenie ceny za wybrane badanie laboratoryjne stanowi zawarcie umowy;

§6.
CENY

1) Wszystkie ceny w Aplikacji za oferowane Badania są cenami brutto i obejmują wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem wskazanych umów wyłącznie za pośrednictwem serwisów Usługodawcy.

§7.
WARUNKI REALIZACJI USŁUG

1) Zawarcie umowy realizowane jest przez Usługodawcę w następujący sposób:
2) W celu wykonania umowy, po udanej rejestracji Konta w Aplikacji i po uiszczeniu opłaty przez Użytkownika, należy oczekiwać na dostarczenie drogą kurierską zestawu pobrania materiału biologicznego. Zestaw dostarczony będzie na adres wskazany przez Użytkownika w Aplikacji.W przypadku testu antygenowego Użytkownik umawia wizytę z medykiem poprzez Aplikację. Dokonuje tego poprzez zeskanowanie kodu QR w Aplikacji. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do kamery w urządzeniu, z którego korzysta. Zgoda na dostęp do kamery oraz mikrofonu jest niezbędna, w celu umówienia wizyty oraz weryfikacji tożsamości. Wizyta odbywa się zdalnie poprzez urządzenia zdolne do przesyłania dźwięku i obrazu. Podczas wizyty, lekarz nadzoruje przebieg pobierania materiału biologicznego (wymaz), oraz weryfikuje tożsamość Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość lekarzowi podczas wizyty.
3) Dla testu PCR Użytkownik musi dostarczyć zabezpieczony zestaw pobraniowy do jednego z 35 punktów odbioru Spółki Współpracującej. Użytkownik może dostarczyć materiał pobraniowy najpóźniej do 48h przed datą podróży wskazanej w Aplikacji. Adresy punktów odbioru dostępne są na stronie serwisu internetowego https://www.testasy.me/ oraz w Aplikacji.
4) Użytkownik po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań otrzyma wynik Badania przez Aplikację w zakładce „Zamówienia”. Użytkownik otrzyma wynik także w wersji PDF na podany w Aplikacji adres e-mail. W przypadku negatywnego wyniku na obecność przeciwciał COVID-19 Użytkownik otrzyma w Aplikacji zaświadczenie w języku angielskim. Zaświadczenie zostanie wysłane w wersji PDF także na podany adres email przez Użytkownika.

§ 8
Odstąpienie od Umowy

1) W przypadku niemożności wykonania badania laboratoryjnego Usługodawca poinformuje Użytkownika o powyższym podając przyczyny, prosząc jednocześnie o potwierdzenie woli dalszej realizacji zamówienia w przypadku opóźnienia terminu realizacji lub chęci jego anulowania.

2) W przypadku niemożności realizacji badania laboratoryjnego lub oświadczeniu Użytkownika o anulowaniu zamówienia Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej kwoty z tytułu ceny zakupu Badania. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od chwili wysłania Użytkownikowi informacji o niemożności realizacji zamówienia albo w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji o anulowaniu zamówienia przez Użytkownika.

3) Zwrot ceny zakupu Użytkownikowi nastąpi na jego rachunek bankowy, jeśli zaś Usługodawca nie będzie mógł ustalić numeru rachunku bankowego Użytkownika, niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie w celu ustalenia numeru rachunku bankowego.

4) Użytkownik może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy świadczenia Badania.

5) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę na adres poczty elektronicznej: kontakt@gobix.ch o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

6) Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy:
a) jeżeli Usługodawca wykonał Badanie za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) po umówieniu konsultacji w Aplikacji;
c) po dostarczeniu zestawu do punktu odbioru.
d) po otwarciu przez Użytkownika dostarczonego mu zestawu, co uniemożliwia przyjęcie przez Usługodawcę zwrotu zestawu ze względów higienicznych i zdrowotnych.

§ 9
Reklamacje

1) Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
a) na adres e-mail: kontakt@gobix.ch

2) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

3) W razie braku możliwości pobrania materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych okaziciel Indywidualnego Numeru ma prawo do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej uiszczonej cenie za badanie laboratoryjne.

4) W razie niewykonania Badań Laboratoryjnych wykupionych i przypisanych do Użytkownika (pomimo pobrania materiału niezbędnego do wykonania w/w badań) okaziciel jest uprawniony do żądania ponownego pobrania materiału niezbędnego do wykonania Badań Laboratoryjnych.

§10. LICENCJA

1) Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach Aplikacji.
2) Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie.
3) Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
4) Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
5) Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika maksymalnie 5 (pięciu), bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
b) utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
c) tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).
6) Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
a) badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
b) samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,
c) wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,
d) uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji, e. publikowaniem Aplikacji,
e) innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,
f) korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem,
g) zabronione jest reverse engineering.
h) Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2) Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest zabronione.
3) W przypadku nieprawidłowego użycia naszych zestawów testowych Usługodawca i Spółka Współpracująca nie odpowiadają za niejednoznaczny wynik testu oraz uszkodzenia ciała.
4) Usługodawca i Spółka współpracująca nie gwarantują negatywnego wyniku testu.
5) W razie wyniku pozytywnego:
a) w przypadku testów antygenowych Lekarz Współpracujący zgłasza ten fakt do Sanepid.
b) w przypadku testów PCR wynik pozytywny jest zgłaszany przez Spółkę Współpracującą do Sanepid.
6) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a. zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
b. zmiany możliwości technicznych; oraz
c. zmiany przepisów prawa;
7) w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.